Live stream preview

Watch Sai: Classic Fumio Demura Kobudo Video Sai Kihon No Kata

Watch Sai: Classic Fumio Demura Kobudo Video Sai Kihon No Kata

Sai: Classic Fumio Demura Kobudo Video Sai Kihon No Kata

Fumio Demura Karate Weapons: Complete Video Course • 3m 31s